2019

© Bild: Sebastian Schobbert Grafik: Bernd Rose

Hans Scheib / Ni Hao

4.5.2019 – 4.8.2019
ZAK Center for Contemporary Art

Wolfgang Mattheuer Große Straße II , 1962

Meisterstück!

6.4.2019 – 28.7.2019
ZAK Center for Contemporary Art

Clemens Gröszer, Portrait A. K., 2012

Clemens Gröszer / Die Portraits

6.4.2019 – 28.7.2019
ZAK Center for Contemporary Art

Einladungskarte Werkstattbericht und Ost-Berlin FahrradTour

Spandauer Geschichten am sozialistischen Denkmal

24.5.2019 – 21.7.2019
Provisions Depot

RainerGottemeier

Rainer W. Gottemeier / Blinken – Blitzen – Blicken

7.3.2019 – 12.5.2019
A light installation at the ZAK

Blumas1

Jaakov Blumas / Blindsehen

19.1.2019 – 24.3.2019
ZAK Center for Contemporary Art

Wilken1

Frauke Wilken / Auf Armeslänge

19.1.2019 – 24.3.2019
ZAK Center for Contemporary Art

Ronkholz1

Ingo Ronkholz / Der tatsächliche Raum

19.1.2019 – 24.3.2019
ZAK Center for Contemporary Art

Gerbl1

Ricoh Gerbl / It’s your turn

19.1.2019 – 24.3.2019
ZAK Center for Contemporary Art

Hiepe1

Bernd Hiepe / Zug nach Berlin

19.1.2019 – 24.3.2019
ZAK Center for Contemporary Art

2018